Algemene Voorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen cliënt en de fysiotherapeut. Cliënten dienen aan te geven of zij verzekerd zijn, bij welke maatschappij, onder welk nummer en of zij een aanvullende verzekering hebben. De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben. Indien de cliënt een restitutiepolis heeft of achteraf blijkt dat hij niet voor deze zorg verzekerd is of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn verzekering wordt vergoed, krijgt de cliënt alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd. Bij het niet tijdig afzeggen behoudt de therapeut zich het recht om minimaal 75% van het tarief voor de gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening te brengen. De factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de éénendertigste dag na factuurdatum. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is fysiotherapie4all gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is fysiotherapie4all gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00, alles exclusief omzetbelasting.

Klachten

Wij doen ons best om op een efficiënte manier zorg van goede kwaliteit te leveren. We streven naar duidelijke informatie en goede communicatie met onze patiënten. Dat neemt niet weg dat er soms toch iets mis kan gaan en dat u teleurgesteld bent of niet tevreden. Als dat het geval is kunt u het beste hierover contact opnemen met de medewerker in kwestie. Wellicht was er sprake van een misverstand, tegenstrijdige verwachtingen of onvoldoende communicatie en kan uw onvrede in een gesprek worden weggenomen. Misschien is er iets fout gegaan zonder dat wij ons er van bewust waren, en dan horen wij dat graag want daar leren we van hoe dit in de toekomst te voorkomen. Als u er in een gesprek niet uitkomt en uw onvrede blijft bestaan dan kunt u zich wenden tot de directeur, de heer M.C.M Korbmacher. Hij is telefonisch bereikbaar op 076-5657133. Ook kunt u op de website een formulier invullen en versturen. Als ook na een gesprek met de directeur uw klacht blijft bestaan dan kunt u zich richten tot een klachtencommissie.

Gebruik
Indien je als Gebruiker een overeenkomst via de website sluit, kan het zijn dat hier nadere voorwaarden aan toebehoren. Gebruiker is zich ervan bewust dat er nadere voorwaarden kunnen gelden. Dit kan ook een betalingsverplichting aan Zorgspecialist zijn.Indien je als Gebruiker een afspraak inplant met een Zorgspecialist ben je zelf verantwoordelijk voor het feit of de afspraak (indien tegen betaling) ook gedekt is door zijn of haar zorgverzekering. Fysiotherapie4all raadt Gebruiker aan eerst zijn of haar polisvoorwaarden te controleren, voordat hij een overeenkomst met een Zorgspecialist aangaat. Gebruiker begrijpt dat een afspraak inplannen bindend kan zijn.Eventuele tarieven zijn vastgesteld door de Zorgspecialisten en worden getoond inclusief btw. Hiervoor geldt ook dat fysiotherapie4all de Gebruiker aanraadt eerst zijn of haar zorgverzekeringspolisvoorwaarden te raadplegen.
Gebruiker begrijpt dat een succesvolle afspraak afhangt van de door hem opgegeven informatie en juistheid van zijn of haar contactgegevens. Zorgspecialist en/of fysiotherapie4all zijn niet verantwoordelijk voor het eventueel onjuist en/of onvolledig verstrekken van informatie en (adres) gegevens van en door Gebruiker.
Je verklaart als Gebruiker dat je gerechtigd bent gebruik te maken van de dienstverlening en je verklaart informatie en gegevens naar waarheid te verstrekken.
Gebruiker mag de Website enkel gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is. Gebruiker zal het systeem waarmee contact gezocht kan worden of een overeenkomst gesloten kan worden met een Zorgspecialist, enkel voor persoonlijk gebruik gebruiken.

Privacy

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. De medewerkers van fysiotherapie4all gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden zich hierbij aan deze wettelijke regels.

Huisregels

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgesteld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Daarnaast zijn er voor de omgang met en het behandelen van cliënten ook een aantal richt­lijnen opgesteld, volgens welke de praktijk werkt. Beiden om een veilige en prettige omgeving te creëren

 • Cliënten en therapeuten dienen zich volgens de algemeen geldende fatsoennormen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aan­stootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
 • Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand.
 • Wilt u bij het parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest of uw kinderen met het speelgoed spelen, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het perso­neel of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • De werkwijze en het behandelplan van de cliënt wordt vooraf­gaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aange­geven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwa­ren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de dient dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behande­lend therapeut kan oordelen of de dient behandeld kan worden.
 • Als een client er bezwaar tegen heeft om door een therapeut van de andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgeschei­den ruimte waarin alleen de therapeut en de cliënt aanwezig zijn.
 • Als er derden (bv stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
 • De therapeut, en eventuele begeleiders dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met de cliënt en de therapeut naar een oplossing gezocht worden; bijv. een andere therapeut ingezet worden of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Cookies
Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Door gebruik te maken van cookies kunnen wij onze dienst zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van bezoekers ten gunste van de gebruikerservaring.

Fysiotherapie4all BV
Koolzaadweg 1
5351 LP Berghem
0412-404035